دیشب از بیرون اومدم بابام‌میگه چرا شکمت انقد گنده ست چی توشه؟

منم که اعصابم خرد بود گفتم گوهه بابا گوه!

گفت خو از بس گوه اضافی می‌خوری هی بت میگم نخور :///