‌چه گناهی کرده‌ام
که در خوابم هستی،
در بیداری‌ام نه
در قلبم هستی،
در چشمم نه
در سرم هستی و در آغوشم نه؟