چشم‌ها غالباً آنچه را که سعی داریم با زبان انکار کنیم، بی‌ پروا نشان می‌دهند.