خنده ات
دستی ست
که مرگِ مرا
هر روز
دورتر می‌اندازد...