دماغم انقد گنده ست اگه بخوام ماسك بزنم بايد يدونه جدا فقط واسه اون بزنم.گ

كلا بيخيال شدم ://