چنان بُدم ز جدايي كه بعد از اين هرگز
به خنده نيز لب از يكدگر جدا نكنم