💐🍃الهی
امروز برایتان همان روزی باشد که می‌خواهید👌

همان‌هایی را ببینید که دوست‌شان دارید
همان حرف‌هایی را بشنوید
که دلتان می‌خواهد😍

و همه چیز همان جوری پیش برود
که آرزویش را دارید👌

سهم امروزتان از زندگى
خوشبختى به سبکِ خودتان😘