از بس خونه رو با الکل تمیز کردیم خونه بو بیمارستان گرفته!!!!!

آدم همه اش دلش میخواد بر
انتهای راه رو دست چپ 😂