منطق که هیچ...
دل دیوانه ی آدم
جغرافیا را هم نمی‌فهمد.
گاهی ...
دورترین فاصله را،
با دلی دارد در زیر یک سقف
و گاهی
برای کسی می تپد در آن سویِ دنیا...