درسته که دورم
ولی یه نزدیکی تووو دل اینهمه دوری داره نبض میزنه