گاهی نیمه های شب هم برای چسباندن
تیکه های خورد شده کافی نیست