تو کافر دل، نمي بندي نقاب زلف و مي ترسم
که محرابم بگرداند خم آن دل‌ستان ابرو