‏دم عابر بانك يارو با سوييچِ ماشينش دكمه ها رو ميزد گفتم دمش گرم رعايت ميكنه كرونا نگيره بعد همونو كرد توى گوشش شروع كرد به چرخوندن درآورد ماليد به كُتش😐