چین یه ویروس ساخت .
پرورش داد به مرحله تولید رسوند .
داد ایران تا صادر کنه .