بدتر از خود کرونا ، اینکه تو کره شمالی کرونا بگیری!

اولین مبتلا رو اعدام کردن!!!😐