‏بابام جلومو گرفت گفت چرا بو الکل میدی!؟
گفتم واسه کروناست دیگه!
گفت چرا دهنت بو میده پس!؟
گفتم ما واسه شست و شوی داخلی استفاده میکنیم!

با شلنگ افتاده دنبالم 😂😂