تو کره شمالی طرف کرونا گرفته واسه جلوگیری از شیوع اعدامش کردن 😂

خدا رو شکر فکر میکردم بدبخت ترین مردم جهانیم تا اینکه اخبار کره شمالی رو شنیدم emoji