روزهای سخت دوام نمیارن ..
در عوض پدرِ آدمو در میارن..