زنها وقتِ دلگيرى از دُنيا هرچی ازشون بپرسى
مىگن هیچی مهم نيست مىگذره
اين يعنى هيچ جا نروكنارم بشين دوباره بپرس دوباره پرسيدن هات حالمو خوب مى كنه