رفتم دارو خونه گفتم: ماسک ان نودوپنج دارید؟
گفت: نه
گفتم: ماسک دوازده دو صفر چی؟

پرتم کردن بیرون کثافطای ماسک اختکار کن 😑