رفتم بنزین بزنم به کارگر پمپ بنزین گفتم وزیر بهداشت گفته پیاده نشم و شما باید بنزینمو بزنی

عطسه کرد تو صورتم و گفت چشم 😂