این باربه امیدآمدنت نه...
به شوق دیدنت نه...
این بارفقط برای خودم تنها مینویسم؛
فقط خودم...