مرا جواب می کند سکوت چشمهای تو

و باز تنگی نفس و باز هم هوای تو

دوباره می زند به این سر جنون گرفته ام

دوباره انقلاب من, دوباره کودتای تو