‏ﺗﻮ خیابون میخواستم ﺭفیقمو ﺻﺪﺍ ﮐﻨﻢ
ﺩﺍﺩ ﺯﺩﻡ: الاااااغ …
شیش هفت ﻧﻔﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ 😐
این آمار واسه کشورمون فاجعس!!😐😂