از تمام تو

تنها

دو چشم میخواهم

که از من

برداشته نشود

و

"جانم"ی برای

پاسخ هر باری که

صدایت میکنم