نیازى به آمد و
شد فصل ها نیست،
تو که باشى
با گلهاى قالى
هم مى شود
بهار را جشن
گرفت...🌿🌿🌿