-صبح کہ مے‌شود
-قلبم رآ از نو برآیِ کنارِ تُ تپیدن ،
-کوک مےکُنم ...
-این یعنی خودِ خودِ زندگی