می خواهم ” ذره ذره ” داشته باشمت...!!
اما...
برای همیشه...
همینقدر که سایه ات
بر تنهایی ام باشد
کافیست...
… …”خورشید” نمی خواهم...!!
تو را پنهان می خواهم...
برای خودم
تنها برای خودم