کمی بیشتر هوایم را داشته باش .....

این روزها.....

جز هوای تو....

چیز دیگری
آرامم نمیکند....

آدم خوبی نیستم. ....

اما....

دلم هوای نفس های تو را میخواهد....

کمی بیشتر هوایم را داشته باش....

من اینجا......
غیر از تو....


حوای کسی
نمی شوم...