شک ندارم امشب...
شب بوها برای اسفند سنگ تمام میگذارند...
و به میمنت آمدن بهار با شب تاب ها
تا هشت صبح مشاعره میکنند !
نازکم...
امشب هم اگر به خوابم نیایی
فردا یک سال است تو را ندیده ام !
پریدن از پرچین شب و رسیدن
به خیال من فقط یک یا علی میخواهد ...

یا علی ؟!