‏به بابام گفتم احساس میکنم کرونا گرفتم
گفت نیم ساعت نفستو نگه دار اگه سرفه ت نیومد یعنی کرونا نیست
خب این چه پیشنهادیه مرد
چرا تعارف داری با بالش خفم کن