‏اگه این کرونا ما رو نکشه ، این خونه تکونی حتما میکشه
از ترس کرونا میترسیم بریم بیرون
از ترس خونه تکونی میترسیم بمونیم خونه

به این میگن وضعیت ارّه emoji