آدمای کمی رو دوس داشته باشید
ولی عمیق و از ته دل...