بعضی از آدمها را از دست ندهید،
آنها که با خنده هایتان می خندند و با گریه هایتان گریه میکنند،
اینها دیگر تکرار نمیشوند،،،