اونجا که شاملو میگه:
حوصله‌ات که سر می ‌رود،
با دلم، با دوست داشتنم، بازی نکن!
من در بی ‌حوصلگی‌ هایم با تو زندگی‌ ها کرده‌ام..
دقیقا همونجام ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌