به یـــــادت و برایت نــــوشتـن زیـــباست .....
بخـــوان و دم مـــزن ...
بــــدان ...
فــــقط بدان ڪه ...
می خــــواهمت .....
میدانم ڪه می دانی... !!

دلم بی اختیار برایت تنگ می شود

دلم ڪه برایت تنگ می شود
می گــــیرد ...
فریـــاد می ڪشد ...
می تــــپد ...
و باز تنــــگ می شود!