بسان پروانه
به رسم پدرانمان
می رقصم
گرد آتش وجودت
دلیل تمام بودن ها!
بند بند این بدن
میل خاکستر شدن در شعله تو دارد
شب چهارشنبه آخر سال را
برایت اینگونه آواز می کنم:
هستی من از تو!
مستی تو از من!