میخواهم بپرم

تمام خود را جمع میکنم...
میخواهم از روی آتش...
نه..
میخواهم از روی تمام ...
دلتنگیهایم بپرم...
شاید..
آنطرف...
منتظرم باشی !