بیخودی پرسه زدیم صبحمان شب بشود
بیخودی حرص زدسم سهممان کم نشود
ما خدا را با خود سر دعوا بردیم و قسم ها خوردیم
ما بهم بد گفتیم ما بهم بد کردیم
ما حقیقت هارا زیر پا له کردیم
و چقدر حظ کردیم که زندگی کردیم...
روی هر حادثه ای حرفی از پول زدیم
از شما میپرسم ما که را گول زدیم .. ؟؟!!
#کمی_تامل