زخم ها خوب میشوند..
اما خوب شدن با مثل
روز اول شدن خیلی فرق داره..!!