‏بابام دستکش لاتکس دستش بود، نشست تو تاکسی، دستکشا رو دراورد، اسپری الکل زد، دوباره دستکش و پوشید
خود کرونا پشماش ریخته بود emoji))