نه، زمستان باش که بلرزانی

نه، تابستان باش که بسوزانی

بهار باش که برویانی