هر خبری که در مورد کشته شده های ویروس کرونا میخونم گلبولای سفید بدنم یا قاضی الحاجات میخونن