‏کرونا ترس نداره که!!!
مگه نمیبینین سرعت بهبود پیدا کردن مسئولای ایران از کرونا از سرعت رسیدن یوسین بولت به خط پایان هم بیشتره، پس از چی میترسین!