از وقتی سکه گرون شده هر یه ساعت یه بار مامانم یه پس گردنی میرنه به بابام


بعد میگه ظرفا یادت نره بشوری پادشاه من emoji)