اولین شکست عشقیمو روزی خوردم که بابام جوجه ای که بزرگ کرده بودمو ناهار دادن خوردم

بعد گفتن پرواز کرده رفته emoji|