از "دل نوشته "هایم ساده نگــــذر

به یاد داشتــــه باش که

این " دل نوشته ها" را

یک "دل"نوشتــــه ┅ ┅