بهترین نقاش دنیا هم که باشی

زیباترین انتظار را

چشم ها می کشند ...