به بابام گفتم کوید-۱۹(کرونا) گرفتم، گفت بیشتر تلاش کن ۲۰ بگیری emoji