کجا رواست که از دست دوست هم بکشد ....
دلی که این همه از دست روزگار کشید ...